Een digitaal leermiddel voor het bewegingsonderwijs!

START GYMWIJZER!

START VOLGWIJZER!

Auteursrecht, trademark & aansprakelijkheid Gym Wijzer! ®

© 2009 MeerGym Gym Wijzer! ®
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, Stbl. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Gym Wijzer! ® onderdeel van MeerGym, Vuursteeglaan 16, Lisse Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers
en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich ook tot Gym Wijzer! ® onderdeel van MeerGym, Vuursteeglaan 16, Lisse, te wenden.

Het digitale leermiddel Gym Wijzer! ® is met zorg samengesteld. Indien er desondanks onjuistheden in voorkomen, kan Harry van der Meer hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Er wordt vanuit gegaan dat de leerkracht bevoegd (+EHBO diploma) en daardoor deskundig is om de veiligheid binnen de lessen te waarborgen. Het is aan de leerkracht om in te schatten of de beschreven bewegingsactiviteiten veilig aangeboden kunnen worden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het type leerling, de leeftijd, de beschikbare accommodatie en materialen. U dient de lessen dus aan te passen aan de beginsituatie van uw groepen.

Voor uw op-of aanmerkingen, verbeterpunten kunt u contact opnemen met Harry van der Meer.